PŘEHLED

Tento web www.wifixtraboost.cz (dále jen „web“) nabízí společnost WiFi XtraBoost (dále jen „společnost“), včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z tohoto webu vám, uživateli, podmíněných přijetím všech podmínek, podmínky, zásady a upozornění zde uvedené. Při návštěvě našeho webu se účastníte naší „služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími smluvními podmínkami („smluvní podmínky“, „smluvní podmínky“), včetně těch dodatečných smluvních podmínek a zásad uvedených v tomto dokumentu a / nebo dostupných prostřednictvím hypertextového odkazu . Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníci, obchodníci nebo přispěvatelé obsahu.

Před přístupem na naše webové stránky nebo před jejich použitím si pozorně přečtěte tyto smluvní podmínky. Vstupem nebo používáním kterékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na web ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto smluvní podmínky považovány za nabídku, je přijetí výslovně omezeno na tyto smluvní podmínky. Aktuální verzi Smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a / nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Vaše další používání nebo přístup na web po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

Na celém webu se výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vztahují na společnost. Na celém webu se výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vztahují na společnost.

ODDÍL 1 – WEBOVÉ PODMÍNKY

Souhlasem s těmito smluvními podmínkami prohlašujete, že jste ve vašem státě nebo provincii bydliště alespoň věkem většiny nebo že jste ve vašem státě nebo provincii pobytu plnoletá a že jste nám udělili souhlas povolit používání tohoto webu kterémukoli z vašich menších závislých.

Nesmíte používat naše produkty k nezákonným nebo neoprávněným účelům, ani nesmíte při používání Služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale nikoli pouze, autorských práv).

Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry ani žádný kód ničivé povahy.

Porušení nebo porušení kterékoli z podmínek povede k okamžitému ukončení vašich služeb.

ODDÍL 2 – OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu.

Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaný a vyžaduje (a) přenosy v různých sítích; a (b) změny v souladu a přizpůsobení technickým požadavkům spojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu přes sítě vždy šifrovány.

Souhlasíte, že bez výslovného písemného souhlasu nás nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo zneužívat jakoukoli část služby, používání služby nebo přístup ke službě nebo jakýkoli kontakt na webové stránce, prostřednictvím které je služba poskytována. .

Nadpisy použité v této dohodě jsou uvedeny pouze pro lepší orientaci a nebudou tyto podmínky omezovat ani jinak ovlivňovat.

ODDÍL 3 – PŘESNOST, KOMPLETNOST A DOBA INFORMACÍ

Nejsme odpovědní za to, že informace zpřístupněné na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na této stránce je poskytován pouze pro obecné informace a nemělo by se na něj spoléhat ani ho používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo včasnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na tomto webu je na vaše vlastní riziko.

Tento web může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah tohoto webu, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našem webu. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.

ODDÍL 4 – ODKAZY NA TŘETÍ STRANY

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran. Odkazy třetích stran na tomto webu vás mohou nasměrovat na služby nebo weby třetích stran, které nejsou s námi spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a neneseme žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran ani za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Nezodpovídáme za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí provedených v souvislosti s jakýmikoli webovými stránkami třetích stran. Než provedete jakoukoli transakci, pečlivě si přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

ODDÍL 5 – PŘIPOMÍNKY UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ PODMÍNKY A OSTATNÍ PODÁNÍ

Pokud na naši žádost odešlete určitá konkrétní podání (například soutěžní příspěvky) nebo bez žádosti od nás, zašlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (dále jen „komentáře“), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat na jakémkoli médiu jakékoli připomínky, které nám předáte. Jsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrné připomínky; 2) zaplatit náhradu za případné připomínky; nebo (3) odpovědět na jakékoli připomínky.

Můžeme, ale nemáme povinnost, sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho vlastního uvážení určíme, je nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto smluvní podmínky .

Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporuší žádné právo třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti ani jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivý nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál ani neobsahují počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte použít falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, nebo jinak uvést v omyl nás nebo třetí strany ohledně původu jakýchkoli komentářů. Jste zodpovědní za jakékoli připomínky a jejich přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné připomínky vy nebo třetí strany.

ODDÍL 6 – DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Web obsahuje obsah vlastněný nebo licencovaný společností (dále jen „Obsah“). Obsah je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami, patenty, obchodním tajemstvím a dalšími zákony a společnost vlastní a zachovává všechna práva k obsahu a službě. Nebudete odstraňovat, měnit ani skrývat žádná autorská práva, ochranné známky, servisní značky ani jiná upozornění o vlastnických právech, která jsou součástí nebo doprovázející obsah, a nebudete reprodukovat, upravovat, upravovat, připravovat odvozená díla na základě, vykonávat, zobrazovat, publikovat, distribuovat, přenášet, vysílat, prodávat, licencovat nebo jinak využívat obsah.

Název a logo společnosti jsou ochranné známky společnosti a nelze je kopírovat, napodobovat nebo používat, zcela nebo zčásti, bez předchozího písemného souhlasu. Kromě toho jsou všechna záhlaví stránek, vlastní grafika a skripty servisními značkami, ochrannými známkami nebo obchodními oděvy společnosti a bez předchozího písemného souhlasu společnosti je nelze kopírovat, napodobovat nebo používat jako celek nebo částečně.

ODDÍL 7 –ELECTRONIC KOMUNIKACE

Používáním našeho webu nebo používáním služby souhlasíte s tím, že od nás budete dostávat elektronickou komunikaci. I když se můžeme rozhodnout, že s vámi budeme komunikovat jinými prostředky, můžeme se také rozhodnout, že s vámi budeme komunikovat výhradně elektronickou cestou prostřednictvím e-mailu nebo zasláním oznámení na těchto stránkách. Souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a jiná sdělení, která vám zasíláme elektronicky, splňují veškeré zákonné požadavky, že taková komunikace je písemná.

ODDÍL 8 – OSOBNÍ INFORMACE

Vaše osobní údaje v obchodě se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů. Další podrobnosti naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

ODDÍL 9 – CHYBY, NEBEZPEČNOSTI A OMEZENÍ

Na našich stránkách nebo ve Službě se občas mohou vyskytnout informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou vztahovat k popisům produktů, cenám, propagacím, nabídkám, poplatkům za dopravu produktu, dobám přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu nepřesné kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste zadali objednávku) .

Nezavazujeme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo objasňovat informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce, mimo jiné včetně informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Ve službě ani na žádné související webové stránce by nemělo být stanoveno žádné konkrétní datum aktualizace ani aktualizace, které by naznačovalo, že veškeré informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 10 – ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě jiných zákazů stanovených ve smluvních podmínkách je zakázáno používat web nebo jeho obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; b) vybízet ostatní k provedení nebo účasti na jakýchkoli protiprávních činech; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví ostatních; e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnicity, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) odesílat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který bude mít vliv na funkčnost nebo provozování Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje druhých; (i) na spam, phishing, lékárnu, záminku, pavouk, procházení nebo škrábání; j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) narušovat nebo obcházet bezpečnostní prvky služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo internet. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakéhokoli souvisejícího webu z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.

ODDÍL 11 – ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani nezaručujeme, že vaše používání našich stránek nebo služeb bude nepřetržité, včasné, bezpečné nebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, které mohou být získány z používání webu nebo služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že občas můžeme službu odebrat na dobu neurčitou nebo ji kdykoli zrušit bez předchozího upozornění.

Výslovně souhlasíte s tím, že vaše použití nebo nemožnost využívat službu je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám byly poskytnuty prostřednictvím služby, jsou (kromě případů výslovně uvedených námi) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ pro vaše použití, bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, obchodní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, titulu a neporušování. Společnost, naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, přidružené subjekty, agenti, smluvní partneři, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí v žádném případě nenesou odpovědnost za zranění, ztráty, nároky nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, represivní, zvláštní, nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, mimo jiné, ušlých zisků, ušlých příjmů, ztracených úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jiných podobných škod, ať už jsou založeny na smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vaše použití jakékoli služby nebo jakýchkoli produktů zakoupených pomocí služby nebo jakékoli jiné tvrzení související jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale bez omezení na jakékoli chyby nebo opomenutí v jakémkoli obsahu, nebo jakákoli ztráta nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu nebo produktu zveřejněného, ​​přeneseného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, a to i v případě, že bude informován o jejich možnosti. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena na maximální míru povolenou zákonem.

ODDÍL 12 – ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete hájit a neškodíte společnosti a našim rodičům, dceřiným společnostem, přidruženým společnostem, partnerům, důstojníkům, ředitelům, agentům, dodavatelům, poskytovatelům licencí, poskytovatelům služeb, subdodavatelům, dodavatelům, stážistům a zaměstnancům, neškodným za jakékoli nároky nebo požadavky, včetně přiměřené poplatky za právní zastoupení, provedené jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo z důvodu vašeho porušení těchto Podmínek služby nebo dokumentů, které obsahují jako odkaz, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 13 – ODDĚLITELNOST

V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto smluvních podmínek považováno za protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení přesto vykonatelné v plném rozsahu povoleném platným právem a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto smluvních podmínek. Doručení, takové určení neovlivní platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.

ODDÍL 14 – UKONČENÍ

Závazky a závazky stran vzniklé před datem ukončení platnosti zůstávají po ukončení této dohody pro všechny účely v platnosti.

Tyto smluvní podmínky jsou účinné, pokud a dokud nebudou vypovězeny vy nebo nás. Tyto smluvní podmínky můžete kdykoli ukončit oznámením, že již nechcete používat naše služby, nebo když přestanete používat náš web.

Pokud podle našeho jediného úsudku nedodržíte nebo máte podezření, že jste nesplnili některou podmínku nebo ustanovení těchto smluvních podmínek, můžeme tuto dohodu kdykoli bez předchozího upozornění ukončit a vy zůstanete odpovědní za všechny splatné částky do a včetně data ukončení; a / nebo proto vám může odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

ODDÍL 15 – CELÁ DOHODA

Neschopnost uplatnit nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto smluvních podmínek nepředstavuje vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.

Tyto Smluvní podmínky a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněné na těchto stránkách nebo v souvislosti se Službou představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání Služby, nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikace a návrhy. , ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně všech předchozích verzí Smluvních podmínek).

ODDÍL 16 – ZÁKONNÉ PRÁVO

Tyto Smluvní podmínky a jakékoli zvláštní smlouvy, kterými vám poskytujeme Služby, se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy Estonska a souhlasíte s výhradní jurisdikcí estonských soudů.

ODDÍL 17 – ZMĚNY V OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

Aktuální verzi Smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo dle našeho výhradního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat změny na našem webu. Vaše další používání nebo přístup k našim webovým stránkám nebo ke Službě po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služby znamená přijetí těchto změn.

ODDÍL 18 – KONTAKTNÍ INFORMACE

Otázky týkající se smluvních podmínek nám zasílejte na adresu https://www.wifixtraboost.cz/kontakt-cs/